15:30 - 16:15 II skrzypce

16:15 - 17:00 klarnety

17:00 - 17:45 flety

17:45 - 18:30 I skrzypce