Świątniki Górne, dn. 7 stycznia 2019 r.                                                                                                                   

KLAKSON” – II Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo-Saksofonowy dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia
Świątniki Górne 2019

Regulamin

 

 1. Organizator:
  „Stowarzyszenie Klucz do muzyki w Świątnikach Górnych”
 2. K. Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne

oraz

Szkoła Muzyczna I stopnia

 1. K. Bruchnalskiego 35

 32-040 Świątniki Górne

 tel. 12 2708948

 www. sm-swiatniki.pl

 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 1. Patronat:

Marszałek Województwa Małopolskiego, Powiat Krakowski oraz Burmistrz Miasta
i Gminy Świątniki Górne

 

 1. Cele przeglądu:
 2. Umożliwienie młodym adeptom sztuki konfrontacji własnych umiejętności.
 3. Spotkanie muzyków reprezentujących różne szczeble kształcenia muzycznego.
 4. Promocja utalentowanych klarnecistów i saksofonistów, popularyzacja
  instrumentów - literatury, poszerzanie repertuaru.
 5. Podniesienie poziomu nauczania oraz promowanie uczniów najzdolniejszych.
 6. Stworzenie warunków do zaprezentowania się dzieci przed szerszą publicznością - nabywanie doświadczenia estradowego.
 7. Integrowanie uczniów, dzieci i młodzieży.
 8. Rozbudzanie zamiłowania do wspólnego muzykowania.
 9. Współpraca szkół muzycznych i wymiana doświadczeń w nauczaniu dzieci.
 10. Podnoszenie kompetencji pedagogicznych nauczycieli.

 

 1. Kategorie konkursu:

 

 1. SOLIŚCI:
  I grupa – uczniowie cyklu sześcioletniego (klasy III i IV) i uczniowie cyklu czteroletniego (klasy II i III)
  II grupa – uczniowie cyklu sześcioletniego (klasy V i VI) i uczniowie cyklu czteroletniego (klasa IV)
 2. ZESPOŁY KAMERALNE:
  I grupa – uczniowie cyklu sześcioletniego (klasy III i IV) i uczniowie cyklu czteroletniego (klasy II i III)
  II grupa – uczniowie cyklu sześcioletniego (klasy V i VI) i uczniowie cyklu czteroletniego (klasa IV)
 3. Odbiorcy przeglądu:

Przegląd skierowany jest do uczniów klas II do IV czteroletniego cyklu nauczania oraz uczniów klas III do VI  sześcioletniego cyklu nauczania szkół muzycznych I stopnia.

 

 1. Forma prezentacji:
 2. Prezentacje odbędą się 25 kwietnia 2019 r. w auli budynku szkoły.
 3. Przesłuchania są jednoetapowe i otwarte dla publiczności.
 4. Kolejność występów ustalona zostanie po zamknięciu listy zgłoszeń i podana na stronie internetowej szkoły do dnia 15 kwietnia 2019 r.

 

 1. Zasady uczestnictwa:

KATEGORIA A:

 1. Uczestnicy kategorii SOLIŚCI przygotowują dowolną ilość utworów
  o charakterze rozrywkowym – do wyboru solo lub z akompaniamentem.
 2. Czas trwania prezentacji – od 3 do 7 minut. W przypadku przedłużenia się czasu prezentacji Jury zastrzega sobie prawo do przerwania występu uczestnika.
 3. Uczestnicy wykonują program na żywo. Program musi być wykonywany
  w całości z pamięci.

KATEGORIA B:

 1. Uczestnicy kategorii ZESPOŁY KAMERALNE przygotowują jeden utwór (może być wieloczęściowy).
 2. Dopuszczalne są zespoły klarnetowo-saksofonowe (tria, kwartety, kwintety)
  z ewentualnym akompaniamentem innych instrumentów (np. fortepian, akordeon, kontrabas, itp.). Warunkiem udziału zespołu w danej grupie jest przewaga klarnetów lub saksofonów (np. klarnet, saksofon, fortepian – trio, 2 x klarnet, saksofon, kontrabas – kwartet, 3x saksofon, fortepian, akordeon). Zespoły z przewagą akompaniamentu nie będą dopuszczone do uczestnictwa
  w konkursie.
 3. W roli akompaniamentu zalicza się uczestnika, który mieści się w danej grupie
  i kategorii oraz jest wliczony w skład zespołu kameralnego.
 4. Grupę zespołu kameralnego wyznacza uczeń z najstarszej klasy. W karcie zgłoszenia należy wpisać rok urodzenia ucznia i klasę do której uczęszcza.
 5. Prezentacja uczestników może być wykonywana z nut.
 6. Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 7 min. W przypadku przedłużenia się czasu prezentacji JURY zastrzega sobie prawo do przerwania występu zespołu.

 

 1. Forma zgłoszenia:

Karta Zgłoszenia solisty lub zespołu - do pobrania ze strony internetowej szkoły lub z załącznika regulaminu.

Zgłoszenie można nadsyłać:

 1. pocztą: Szkoła Muzyczna I stopnia ul. K. Bruchnalskiego 35, 32-040 Świątniki Górne;
 2. e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. osobiście: sekretariat szkoły w godzinach 00-19.00.

 

 1. Jury:
 2. Prezentacje muzyczne oceniać będzie Jury powołane przez Dyrektora Szkoły.
 3. Jury oceniało będzie według następujących kryteriów:
 • dobór repertuaru;
 • poprawność wykonania;
 • interpretację;
 • muzykalność;
 • ogólny wyraz artystyczny.
 1. Wykonanie programu będzie oceniane w skali 1-25 punktów.
 2. Jury oceni występy uczestników przyznając I, II, III miejsca i wyróżnienia w każdej grupie dwóch kategorii.
 3. Nagroda Grand Prix zostanie przyznana najlepszemu zespołowi lub soliście.
 4. Decyzje Jury są ostateczne.

 

 1. Nagrody:
 2. Wszyscy uczestnicy otrzymują pamiątkowe dyplomy, a dla wyróżniających się solistów i zespołów kameralnych w każdej kategorii wykonawczej przewidziane są nagrody rzeczowe.
 3. Dla najlepszego uczestnika Komisja przeznaczy nagrodę Grand Prix w postaci voucheru (w przypadku solisty) oraz akcesoriów muzycznych (w przypadku zespołu kameralnego)
 4. Jury zastrzega sobie możliwość nie przyznania wszystkich przewidzianych regulaminem nagród.

 

 1. Szkoła zapewnia:
 2. Salę wyposażoną w pulpity i pianino do rozegrania.
 3. Pulpity na scenie do prezentacji.
 4. Fortepian na scenie do prezentacji.
 5. Szkoła nie zapewnia pełnego wyżywienia podczas przesłuchań konkursowych.
 6. Rada Rodziców przygotuje poczęstunek dla uczestników przeglądu.
 7. Instrumenty akompaniujące mile widziane we własnym zakresie, szkoła udostępnia instrumenty perkusyjne oraz wzmacniacz do gitary elektrycznej.

 

 1. Termin zgłoszenia do przeglądu mija:
  10 kwietnia 2019 r.

 

 1. Zakończenie Przeglądu:
 2. 25 kwietnia 2019 r. w auli Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych – koncert laureatów o godz. 20:00 W koncercie na zakończenie konkursu obowiązkowo udział biorą uczestnicy, którzy są laureatami trzech pierwszych miejsc oraz Grand Prix. Brak uczestnictwa wiąże się z rezygnacją z nagród rzeczowych.
 3. W razie niemożności przybycia uczestnik zgłasza to Komisji w dniu zakończenia przeglądu.

 

 1. Pozostałe informacje:
 2. Ustala się wpisową kwotę 100 zł od każdego solisty oraz 150 zł od każdego zespołu kameralnego.
 • w przypadku nie zgłoszenia się solisty, bądź zespołu na przesłuchanie opłata wpisowa nie podlega zwrotowi;
 • wpłat należy dokonywać na konto z dopiskiem „KLAKSON – II Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo-Saksofonowy – imię i nazwisko uczestnika”:

 


Rada Rodziców Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

07 1240 5064 1111 0010 8599 9757

 

 1. Harmonogram przesłuchań zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły do dnia 15 kwietnia 2019 r.
 2. Wyklucza się udział nauczyciela jako członka zespołu lub dyrygenta.
 3. Prezentacje konkursowe oraz koncert galowy będą rejestrowane (zdjęcia, nagrania audiowizualne) dla użytku szkoły i mogą być wykorzystane jako materiał promocyjny Szkoły i Przeglądu.
 4. Dodatkowe informacje i pytania należy kierować do:
  Andrzej Ruciński - +48 606 223 225 – współorganizator konkursu.

Szymon Kamykowski - +48 607 676 707 – współorganizator konkursu.

Arkadiusz Baran - +48 607 198 506 – współorganizator konkursu.

 

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARTA ZGŁOSZENIA ZESPOŁU KAMERALNEGO

KLAKSON” – II Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo-Saksofonowy dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia  
Świątniki Górne 2019 r.

 

Po zapoznaniu się z regulaminem, zgłaszam zespół kameralny do udziału w przeglądzie.

 

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Rok nauki

(podać klasę i cykl)

 

Grupa

 

Kategoria

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

Zespół pracuje pod kierunkiem ....................................................................................................

                                                                                            / imię i nazwisko nauczyciela/i  przygotowujących zespół /

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

Czas trwania prezentacji:.............................................................................................................


Adres  i telefon szkoły zgłaszającej zespół:

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

 

…………………………………………………………………………………………………...

 

PROGRAM
(*w przypadku utworu cyklicznego wpisać ilość i nazwy części)

1.                                   

 

 

      Miejscowość, data:                                                                                        Podpis:

 

……………………                                                                            …………………………..

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

Andrzej Ruciński - +48 606 223 225 – współorganizator konkursu.

Szymon Kamykowski - +48 607 676 707 – współorganizator konkursu.

Arkadiusz Baran - +48 607 198 506 – współorganizator konkursu.

 

KARTA ZGŁOSZENIA SOLISTY

 

KLAKSON” – II Ogólnopolski Konkurs Klarnetowo-Saksofonowy dla uczniów Szkół Muzycznych I stopnia
Świątniki Górne 2019 r.

 

Po zapoznaniu się z regulaminem, zgłaszam solistę do udziału w przeglądzie.

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia

 

Rok nauki

(podać klasę i cykl)

Grupa

 

Kategoria

1.

 

 

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego ucznia: ...................................................................

 

Imię i nazwisko akompaniatora:.................................………………………………………......

 

Czas trwania prezentacji:.............................................................................................................

 

Adres  i telefon szkoły zgłaszającej solistę:

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

…………………………………………………………………………………………………

 

 

PROGRAM

 

1.                                   

 

2.

 

3.

 

 

      Miejscowość, data:                                                                                        Podpis:

 

……………………                                                                            …………………………..

 

W razie pytań prosimy o kontakt :

Andrzej Ruciński - +48 606 223 225 – współorganizator konkursu.

Szymon Kamykowski - +48 607 676 707 – współorganizator konkursu.

Arkadiusz Baran - +48 607 198 506 – współorganizator konkursu.

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA KONKURSU

II OGÓLNOPOLSKI KONKURS KLARNETOWO-SAKSOFONOWY „KLAKSON”

25 kwietnia 2019 r.

 

Ja, niżej podpisany/

 

……………...…………………………....………………………………………,

(imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego) zamieszkały/a (adres)

 

………………..…………………………………..……….…………………

 

 

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.) do celów związanych z udziałem w II OGÓLNOPOLSKIM KONKURSIE KLARNETOWO-SAKSOFONOWEGO „KLAKSON” organizowanym przez Szkołę Muzyczną I i II stopnia w Świątnikach Górnych, zwaną dalej administratorem danych.

 

………..…………………………..............................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 • Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

 

………..…………………………..............................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 • Wyrażam zgodę na publikowanie na stronie internetowej Szkoły imienia i nazwiska mojego dziecka.*

 

………..…………………………..............................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 • Wyrażam zgodę/nie wyrażam zgody na umieszczenie na stronie internetowej Szkoły zdjęć, zawierających wizerunek mojego dziecka, zarejestrowanych podczas trwania konkursu*

 

………..…………………………..............................................................

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

*Zgody opcjonalne