OGŁOSZENIE Nr 10/2019/2020


Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych


z dnia 23 marca 2020 r.


Podstawa prawna:    • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku
      z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, ze zm.)


dotyczy: organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
w związku z ograniczeniami funkcjonowania jednostek systemu oświaty związanych
z rozprzestrzenianiem się COVID-19.


Szanowni Uczniowie, Rodzice i Nauczyciele!


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że w okresie od 25 marca 2020 r. do odwołania Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych:


1. Wszystkie czynności związane z funkcjonowaniem szkoły prowadzone przez kierownictwo szkoły, nauczycieli, a związane z procesem nauczania prowadzone będą przez  system dziennika elektronicznego – Mobireg. W szczególności:


1)     kontakty nauczycieli z uczniami i rodzicami,
2)     zapisy przebiegu bieżącej pracy i procesu nauczania, oceniania, klasyfikowania,
3)     nadzór nad czynnościami dydaktyczno-wychowawczymi.


Dopuszcza się wykorzystywanie innych dostępnych źródeł  komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami, które mogą usprawnić proces zdalnego nauczania
i porozumiewania się (np.: SMS, poczta e-mail, Messenger, Facebook, WhatsApp, portal wetransfer.com.


2. Nauczyciel:


1)     prowadzi z uczniem zajęcia zdalnie, w wymiarze zgodnym z przydziałem czynności na dany rok szkolny, w dniach, w których odbywały się zajęcia zgodnie z planem zajęć sprzed 12 marca 2010 r. Dopuszcza się dostosowanie planów poszczególnych pedagogów do indywidualnych, zgłaszanych nauczycielowi potrzeb wynikających ze specyficznych warunków pracy
i nauki,
2)     wykorzystuje dostępne źródła, środki, platformy edukacyjne i techniki multimedialne np.: Skype, Messenger, WhatsApp, pliki z nagraniami utworów, prezentacji uczniów, poczta e-mail, indywidualny kanał na YouTube, portal wetransfer i inne dostosowane do indywidualnych warunków i możliwości nauczyciela i ucznia.
3)     za pośrednictwem w/w kanałów przesyła uczniom materiały opracowane samodzielnie, bądź w oparciu o zasoby internetowe oraz zadania do samodzielnego wykonania w domu. Uczniowie odsyłają nauczycielom wykonane zadania w ustalonym uprzednio terminie w formie zdjęcia, skanu, zrzutu ekranu.
4)     przedmiotów teoretycznych korzysta następujących źródeł: YouTube, dur-moll.pl, ksztalceniesluchu.edu.pl, gimnstykasluchu.pl, muzykotekaszkolna.pl, Scholaris.pl, virtualpiano.net.,
5)     ocenia za pomocą funkcjonalności dziennika Mobireg. Ocenie podlega samodzielna praca, jej efekty oraz zaangażowanie ucznia. Nauczyciel jest zobowiązany dokonać co najmniej dwóch ocen bieżących ucznia w ciągu miesiąca,
6)     jest zobowiązany do  zrównoważonego obciążania uczniów pracą indywidualną,
7)     poprzez wiadomość zamieszczoną w dzienniku Mobireg jest zobowiązany określić formę i terminy konsultacji dla ucznia i rodzica.


3. Uczeń:


1)     przestrzega zasad regularnego ćwiczenia na instrumencie, poszanowania sprzętów, które ma udostępnione do nauki,
2)     ma obowiązek systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego Mobireg, odczytywania zamieszczonych dla niego wiadomości od poszczególnych nauczycieli i wykonywania wskazanych poleceń, zadań oraz czynności wynikających z nauki gry na instrumencie,
3)     jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych z nauczycielem przedmiotu głównego, dodatkowego i przedmiotów teoretycznych terminów przekazywania opracowanych materiałów,
4)     ma obowiązek konsultować i komunikować się z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego albo innego źródła komunikacji, w celu uzyskiwania wskazówek do bieżącej pracy, oraz odbierania przesyłanych mu materiałów,
5)     za soje zaangażowanie, samodzielną pracę i na podstawie przesyłanych nauczycielowi materiałów jest oceniany stopniami szkolnymi, według szkolnych zasad oceniania. Ocena jest zamieszczana w dzienniku elektronicznym co najmniej 2 razy w miesiącu z poszczególnych przedmiotów.


4. Rodzic:


1)     wraz z nauczycielem i uczniem jest odpowiedzialny za jakość pracy dziecka,
2)     mobilizuje ucznia do systematycznej i starannej pracy. Pomaga mu organizacji pracy w formule on-line, przekazywaniu nagrań. prac i prezentacji do nauczyciela,
3)     za pomocą systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego Mobireg, odczytuje zamieszczone przez nauczyciela informacje i zapoznaje się z ocenami uzyskiwanymi przez ucznia
4)     ma prawo do konsultacji z nauczycielem oraz znajomości jej terminów i formy.


 


Dyrektor szkoły


Robert Kozłowski