Logo Szkoły muzycznej w Świątnikach Górnych. Czarna nuta na białym tle z literkami s oraz m.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

Gdzie sły­szysz śpiew – tam wchodź, tam do­bre ser­ca mają. Źli lu­dzie – wie­rzaj mi – Ci ni­g­dy nie śpie­wa­ją.

Dostępność

Godło Polski

Deklaracja dostępności

Wstęp deklaracji:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych zapewnia dostępność swojej strony podmiotowej BIP zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej

www.sm-swiatniki.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

ul. Kazimierza Bruchnalskiego 35

32 – 040 Świątniki Górne

Tel: 122708948

Faks: 122708948

e-mail: www.sekretariat@sm-swiatniki.pl

strona internetowa: www.sm-swiatniki.pl

Status pod względem zgodności:

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia deklaracji:

Deklarację sporządzono dnia 2021-03-23

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika Urzędu Miasta i Gminy Świątniki Górne oraz analizy wymagań określonych w załączniku do Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych w zakresie:

1. Postrzegalność:

1) Alternatywa w postaci tekstu,

2) Dostępność mediów zmiennych w czasie (na stronie nie ma nagrań audio i wideo)

3) Możliwość adaptacji. Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości (na stronie brak formularzy)

4) Możliwość rozróżnienia. Ułatwienie percepcji treści.

2. Funkcjonalność:

1) Dostępność klawiatury (brak skrótów jednoliterowych),

2) Wystarczająca ilość czasu (brak limitów czasu, nie są udostępniane pokazy i inne treści zmieniające się w czasie)

3) Ataki padaczki, migotanie (strona nie emituje gwałtownych błysków),

4) Możliwość nawigacji,

5) Sposoby wprowadzania danych.

3. Zrozumiałość:

1) Możliwość odczytania (strona tylko w języku polskim),

2) Przewidywalność (brak formularzy na stronie),

3) Pomoc przy wprowadzaniu informacji (brak formularzy na stronie).

4. Kompatybilność:

1) Parsowanie (kod strony jest zgodny z wymaganiami technicznymi).

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Osoby do kontaktu w sprawie dostępności:

1) Robert Kozłowski e-mail: dyrektor@sm-swiatniki.pl

Telefon: 603272927

2) Ernest Heksel e-mail: ernestheksel@sm-swiatniki.pl

Telefon: 505262289

Informacje na temat procedury:

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostepnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikacje mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienie z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacją żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna:

Informacje o dostępności architektonicznej są dostępne poprzez kontakt bezpośredni z osobą odpowiedzialną w sprawie dostępności. E-mail: dostepnosc@swiatniki-gorne.pl


Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.