Szkoła Muzyczna I stopnia w Świątnikach Górnych

Gdzie sły­szysz śpiew – tam wchodź, tam do­bre ser­ca mają. Źli lu­dzie – wie­rzaj mi – Ci ni­g­dy nie śpie­wa­ją.

AKTUALNOŚCI

Nieobecni nauczyciele

  • Janusz Świerkosz nieobecny 23 listopada-4 grudnia

AKCJA CHARYTATYWNA "SZKOŁA SZKOLE"

Szanowni Państwo,

Zapraszamy uczniów, nauczycieli i rodziców do udziału w akcji charytatywnej „Szkoła Szkole”. Program ten umożliwia przekazanie wsparcia finansowego placówkom edukacyjnym w zniszczonym przez wojnę syryjskim mieście Aleppo. Pomysł na inicjatywę zrodził się w połowie 2018. Rodzice uczniów gdańskiej szkoły im. św. Kazimierza, poruszeni dramatyczną sytuacją na Bliskim Wschodzie, zgłosili chęć regularnego wspierania wybranej placówki oświatowej w Syrii. Dzięki ich hojności, szkoła podstawowa Asz-Szark w Aleppo zorganizowała dla swoich uczniów liczne wydarzenia m.in. bal karnawałowy, dzień sportu i obchody świąteczne, a także przeprowadziła dystrybucję podręczników. Tak rozpoczął się projekt „Szkoła szkole”, umożliwiający wsparcie syryjskich placówek przez polskie środowiska szkolne.

Chcemy, aby i nasza szkoła włączyła się w akcję pomocy. Udział w programach charytatywnych uczy i pokazuje, jak ważne jest dzielenie się dobrem z innymi. Pieniądze na ten cel można wrzucać do pojemników znajdujących się w sekretariacie szkoły, szatni oraz salach lekcyjnych. Uczniowie mogą zapoznać się z obecną sytuacją w Syrii oraz obejrzeć zdjęcia w szkolnej gablocie Samorządu Uczniowskiego.

Więcej informacji o programie, w tym historie szkół objętych wsparciem, znajduje się na stronie: www.szkolaszkole.caritas.pl.

Samorząd UczniowskiORKIESTRA 25 listopada ONLINE

16:30 - 17:10

Sibila Zofia

Szewczyk Antoni

Radłowska Natalia

Skrzeczyńska Julia


17:10 - 17:40

Bruzda Wiktoria

Radwańska Magdalena

Filipowska Natalia


17:40 - 18:15

Sołtys Katarzyna

Kimszal Kalina

Szlachta Julia


18:15 - 19:30

Startek Nikola

Serafin Maja

Iwaszko Marcelina

Iwanów Adrianna

klarnet

perkusja

wiolonczele

CHÓR 25 listopada ONLINE

CHÓR 25 listopada 2020 ONLINE

17.00-17.20 Maksymilian Kłyś, Gustaw Korcz

17.20-17.40 Orzechowska Anna, Emilia Komorowska

17.40-18.00 Martyna Wilkosz, Julia Kiebuła

18.00-18.20 Piotr Baczyński, Natan Bała

18.20-18.40 Maciej Kofin, Łucja Odoj

18.40-19.00 Adam Konieczny, Milena Konieczna

19.00-19.15 Rafał Halik, Teresa Świerczyńska

Link do połączenia na skype został wysłany poprzez dziennik elektroniczny.

Pozostali chórzyści będą mieć zajęcia po dwie osoby na kolejnych próbach.

E. Grabias


ORKIESTRA 18 listopada ONLINE

Harmonogram taki sami jak dwa tygodnie temu.


16:30 - 17:20

Sibila Zofia

Szewczyk Antoni

Startek Nikola

Radłowska Natalia

Skrzeczyńska Julia


17:20 - 18:10

Serafin Maja

Bruzda Wiktoria

Radwańska Magdalena

Iwaszko Marcelina

Filipowska Natalia


18:10 - 18:50

Iwanów Adrianna

Sołtys Katarzyna

Kimszal Kalina

Szlachta Julia


18:55 - 19:30

wiolonczele


CHÓR 18 listopada ONLINE

Zajęcia chóru 18.11.2020


17.00-17.20 Michał Wybraniec, Rafał Wybraniec

17.20-17.40 Maria Korta, Lena Butanowicz

17.40-18.00 Magdalena Sroka, Daria Śmieszkiewicz

18.00-18.20 Izabela Drabant, Oliwier Matoga

18.20-18.40 Renata Klimasińska, Kamila Klimasińska

18.40-19.00 Alicja Janka, Julia Pijanka

19.00-19.15 Ewa Bartosik, Lena Bochenek


Link do połączenia został wysłany poprzez dziennik elektroniczny.

Ewa Grabias


Nauczanie w Szkole Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych od 9 listopada 2020 r.

OGŁOSZENIE Nr 9/2020/2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 6 listopada 2020 r.

dotyczy: nauczania w Szkole Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych od 9 listopada 2020 r.

Podstawa prawna:

· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 5 listopada 2020r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1960) zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1389, 1830 i 1859) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

1. W okresie czasowego ograniczenia działalności szkoły w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od dnia 9 listopada 2020 r.:

1) nauczanie może być prowadzone w sposób zdalny albo hybrydowy w siedzibie szkoły, a w uzasadnionych przypadkach także z domu nauczyciela:

a) zajęcia z instrumentu głównego i akompaniamentu dla klas I-VI/6c i klas I-IV/4c odbywają się:

· w szkole w wymiarze 1 jednostki lekcyjnej za zgodą rodziców, albo pełnoletniego ucznia, w wymiarze 1 jednostki lekcyjnej według ustalonego już planu zajęć i

· online w wymiarze 1 jednostki lekcyjnej. Zajęcia prowadzone zdalnie odbywają się za pomocą narzędzia teleinformatycznego wskazanego przez nauczyciela przedmiotu głównego, według ustalonego już planu zajęć,

b) zajęcia z kształcenia słuchu i rytmiki dla klas I-III/6c prowadzone są w szkole według ustalonego już planu zajęć. Dzieci przebywające na kwarantannie, chore i te, które z różnych uzasadnionych przyczyn nie mogą wziąć udział w lekcji stacjonarnie mają prawo do uczestnictwa w sposób zdalny,

c) zajęcia z kształcenia słuchu, czytania nut głosem, audycji muzycznych odbywają się hybrydowo:

· dla uczniów, którzy tego samego dnia mają zajęcia z instrumentu mogą uczestniczyć w zajęciach w szkole według ustalonego już planu zajęć;

· dla uczniów, którzy przyjeżdżają tylko na te zajęcia są one prowadzone online za pomocą narzędzia teleinformatycznego wskazanego przez nauczyciela przedmiotów według ustalonego już planu zajęć;

d) zajęcia fortepianu dodatkowego odbywają się zdalnie za pomocą narzędzia teleinformatycznego wskazanego przez nauczyciela, według ustalonego już planu zajęć. W uzasadnionych przypadkach (brak dostępu ucznia do instrumentu), lekcje z tego przedmiotu mogą zostać zorganizowane również w szkole. O sposobie organizacji zajęć decyduje nauczyciel w uzgodnieniu z rodzicem albo pełnoletnim uczniem,

e) zajęcia chóru, zespołów instrumentalnych, orkiestry, big bandu i orkiestry gitarowej odbywają się zdalnie za pomocą narzędzia teleinformatycznego wskazanego przez nauczyciela przedmiotów w małych grupach ustalonych przez nauczyciela według ustalonego już planu zajęć.

2) Dopuszcza się możliwość korzystania z pomieszczeń szkolnych (sale przedmiotowe), uczniom z klasy perkusji, organów i fortepianu dodatkowego

w celu samodzielnego ćwiczenia, po uzgodnieniu terminu wizyty w szkole

z sekretariatem szkoły.

3) Wszystkie czynności pedagogiczno-wychowawcze kierownictwa szkoły

i nauczycieli, dokumentujące zdalne lub hybrydowe nauczanie prowadzone jest przez dziennik elektroniczny,

4) Praca dydaktyczno-wychowawcza szkoły może być prowadzona

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość,

5) Dobór narzędzi do pracy zdalnej musi uwzględnić możliwości psychofizyczne ucznia, jego wiek i etap edukacyjny oraz zalecenia metodyczne odnoszące się do czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną,

6) Dopuszcza się wykorzystywanie innych dostępnych źródeł komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami, które mogą usprawnić proces zdalnego nauczania i porozumiewania się (np.: Skype, Zoom, Teams, Meet, SMS, poczta e-mail, Messenger, Facebook, WhatsApp, portal wetransfer.com).

2. Dyrektor szkoły:

1) Organizuje zdalne i hybrydowe nauczanie, prowadzone z siedziby szkoły,

a w szczególnych przypadkach wyraża zgodę na pracę nauczyciela z domu,

2) Zapewnia w szkole nauczycielom dostęp do sprzętu szkolnego oraz internetu,

3) Ustala czy uczniowie i nauczyciele mają dostęp do infrastruktury informatycznej, oprogramowania i Internetu. W przypadku otrzymania informacji o brakach w tym zakresie podejmuje czynności związane z udostępnieniem sprzętu szkolnego uczniowi lub nauczycielowi w miarę posiadanych możliwości i środków. Zapewnia nauczycielom i uczniom dostęp do funkcjonalności dziennika elektronicznego, umożliwiając interakcję między uczniami, a nauczycielami prowadzącymi zajęcia,

4) Po konsultacjach z nauczycielami określa technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji zajęć,

5) Określa zasady bezpiecznego uczestnictwa w zajęciach w odniesieniu do wskazanych technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć.

3. Zadania do realizacji:

1) Nauczyciel:

a) Uzyskuje zgodę od rodziców albo pełnoletniego ucznia na częściowe stacjonarne prowadzenie zajęć,

b) Prowadzi nauczanie stacjonarne i zdalne w/z budynku szkoły, a w szczególnych przypadkach, za zgodą dyrektora szkoły może te czynności wykonywać z domu. Zadania te są realizowane w wymiarze godzinowym wynikającym z ramowego planu nauczania,

c) Prowadzi nauczanie według planu zamieszczonego w dzienniku elektronicznym. Dopuszcza się dostosowanie planów poszczególnych pedagogów do indywidualnych, zgłaszanych nauczycielowi potrzeb wynikających ze specyficznych warunków pracy i nauki,

d) W ramach nauczania zdalnego wykorzystuje dostępne źródła, środki, platformy edukacyjne i techniki multimedialne np.: Skype, Zoom, Teams, Meet, Messenger, WhatsApp, pliki z nagraniami utworów, prezentacji uczniów, poczta e-mail, indywidualny kanał na YouTube, portal wetransfer i inne dostosowane do indywidualnych warunków i możliwości nauczyciela i ucznia. Za pośrednictwem w/w kanałów przesyła uczniom materiały opracowane samodzielnie, bądź w oparciu o zasoby internetowe oraz zadania do samodzielnego wykonania w domu,

e) Przedmiotów teoretycznych korzysta z następujących źródeł: YouTube, dur-moll.pl, ksztalceniesluchu.edu.pl, gimnstykasluchu.pl, muzykotekaszkolna.pl, Scholaris.pl, virtualpiano.net.,

f) Ocenia za pomocą funkcjonalności dziennika elektronicznego. Ocenie podlega samodzielna praca, jej efekty oraz zaangażowanie ucznia. Nauczyciel przedmiotów teoretycznych (kształcenie słuchu)

i przedmiotu głównego jest zobowiązany dokonać co najmniej dwóch ocen bieżących ucznia w ciągu miesiąca, a z pozostałych zajęć co najmniej jednej oceny bieżącej w ciągu miesiąca,

g) W razie dłuższego ograniczenia funkcjonowania szkoły, dokonuje stacjonarnej albo zdalnej klasyfikacji ucznia i ustala ocenę klasyfikacyjną z przedmiotu. Zapis dotyczy także przedmiotów,

z których ocena ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego,

h) Jest zobowiązany do zrównoważonego obciążania uczniów pracą indywidualną;

i) Poprzez wiadomość zamieszczoną w dzienniku elektronicznym jest zobowiązany określić formę i terminy konsultacji dla ucznia

i rodzica;

j) W przypadku braku kontaktu z rodzicami dzieci młodszych

i uczniami klas starszych przez okres jednego tygodnia jest zobowiązany poinformować o tym zdarzeniu dyrektora szkoły,

k) Podczas nauczania w budynku szkoły odpowiada za przestrzeganie zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz wewnątrzszkolnych procedur bezpieczeństwa (maseczka albo przyłbica, jednorazowe rękawiczki),

2) Uczeń:

a) Ma obowiązek uczestniczyć w lekcjach stacjonarnych jak

i organizowanych zdalnie. Obecność sprawdzana jest w tradycyjny sposób (uczeń jest faktycznie obecny, a w przypadku połączenia zdalnego jest widoczna jego osoba na komunikatorze używanym do lekcji online,

b) W przypadku odbywania nauczania w sposób stacjonarny jest obowiązany przestrzegać zasad bezpieczeństwa i wewnątrzszkolnych procedur sanitarno-epidemiologicznych,

c) Przestrzega zasad regularnego ćwiczenia na instrumencie, poszanowania sprzętów, które ma udostępnione do nauki;

d) Ma obowiązek systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego,

e) Ma obowiązek odczytywania zamieszczonych dla niego wiadomości od poszczególnych nauczycieli w dzienniku elektronicznym oraz innych komunikatorów, a także wykonywania wskazanych poleceń, zadań oraz czynności wynikających z nauki gry na instrumencie,

f) Jest zobowiązany do przestrzegania ustalonych z nauczycielem przedmiotu głównego, dodatkowego i przedmiotów teoretycznych terminów przekazywania opracowanych materiałów,

g) Ma obowiązek konsultować i komunikować się z nauczycielem za pomocą dziennika elektronicznego albo innego źródła komunikacji,

w celu uzyskiwania wskazówek do bieżącej pracy, oraz odbierania przesyłanych mu materiałów,

h) Za swoje zaangażowanie, udział w lekcjach samodzielną pracę i na podstawie przesyłanych nauczycielowi materiałów jest oceniany stopniami szkolnymi, według szkolnych zasad oceniania. Ocena jest zamieszczana w dzienniku elektronicznym co najmniej dwa razy w

miesiącu z instrumentu głównego i przedmiotów teoretycznych, a w przypadku pozostałych przedmiotów co najmniej raz w miesiącu,

i) W razie dłuższego ograniczenia funkcjonowania szkoły zostanie poddany zdalnej albo stacjonarnej klasyfikacji,

j) Ma prawo do konsultacji z nauczycielem oraz znajomości jej terminów i formy,

3) Rodzic:

a) Przyprowadza i odbiera dziecko ze szkoły w przypadku gdy dla uczniów nauka odbywa się w szkole,

b) Odpowiada za wyposażenie dziecka w niezbędne materiały sanitarne: maseczka, przyłbica. Zwraca uwagę swojemu dziecku na przestrzeganie zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz wewnątrzszkolnych procedur bezpieczeństwa,

c) Wraz z nauczycielem i uczniem jest odpowiedzialny za jakość pracy dziecka;

d) Mobilizuje ucznia do systematycznej i starannej pracy. Pomaga mu

w organizacji pracy w formule on-line, przekazywaniu nagrań, prac i prezentacji do nauczyciela,

e) Za pomocą systematycznego logowania się do dziennika elektronicznego i innych ustalonych wcześniej sposobów komunikowania się, odczytuje, odsłuchuje zamieszczone przez nauczyciela informacje i zapoznaje się z ocenami uzyskiwanymi przez ucznia,

f) Ma prawo do konsultacji z nauczycielem oraz znajomości jej terminów i formy

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły


Big Band 2 listopada ONLINE

Należy zainstalować aplikację ZOOM do konferencji online

WSZYSCY OD 19:15

Dane do logowania

https://us04web.zoom.us/j/7579532579?pwd=MGJPNVJrSFZwUGtYZ2MvMjEzZ0I0dz09

Meeting ID: 757 953 2579

Passcode: 7Ujie1

CHÓR 4 listopada ONLINE

CHÓR

Proszę, aby jutro (04.11) połączyły się ze mą na skypie następujące osoby o podanych godzinach:

17.00-17.20 Antoni Groński, Bartłomiej Groński

17.20-17.40 Milena Glombik, Gabriela Leśniak

17.40-18.00 Katarzyna Molus, Aniela Nowak

18.00-18.20 Oliwier Sólnica, Filip Piórecki

18.20-18.40 Urszula Kotapka, Maja Szczurek

18.40-19.00 Milena Kuźma, Matylda Luzar

19.00-19.15 Borys Stachańczyk, Jan Kornecki

Link został wysłany poprzez dziennik Mobireg. Pozostali chórzyści będą mieć zajęcia po dwie osoby na kolejnych próbach.

Ewa Grabias


ORKIESTRA 4 listopada ONLINE

Charmonogram taki sami jak tydzień temu.


16:30 - 17:20

Sibila Zofia

Szewczyk Antoni

Startek Nikola

Radłowska Natalia

Skrzeczyńska Julia


17:20 - 18:10

Serafin Maja

Bruzda Wiktoria

Radwańska Magdalena

Iwaszko Marcelina

Filipowska Natalia


18:10 - 18:50

Iwanów Adrianna

Sołtys Katarzyna

Kimszal Kalina

Szlachta Julia


18:55 - 19:30

wiolonczele


UWAGA! przedłużamy nauczanie w systemie on-line!

OGŁOSZENIE Nr 8/2020/2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 30 października 2020 r.

dotyczy: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świątnikach Górnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1870) zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1389, 1830 i 1859) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

Wydłużam okres nauczania uczniów w Szkole Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych w systemie online od 2 listopada 2020 r. do 6 listopada 2020 r.

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły


Szczegóły zdalnego nauczania

OGŁOSZENIE Nr 7/2020/2021

Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Świątnikach Górnych

z dnia 24 października 2020 r.

dotyczy: czasowego ograniczenia funkcjonowania Szkoły Muzycznej I stopnia

w Świątnikach Górnych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem COVID-19

Podstawa prawna:

· Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020r. (Dz. U. z 2020 r. Poz. 1870) zmieniającego rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. Poz. 1389, 1830 i 1859) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19

1. Od 26 października 2020 r. przez najbliższy tydzień do

30 października 2020 r. wszystkie zajęcia edukacyjno-wychowawcze prowadzone będą online w wymiarze godzinowym jak dotychczas.

2. Wszystkie zajęcia odbywają się zgodnie z obowiązującym dotychczas planem lekcji.

3. Nauczyciele teorii przesyłają uczniom stosowny link dostępu do zajęć online za pomocą poczty dziennika Mobireg, albo poczty e-mail, albo wiadomości SMS.

4. Nauczyciele przedmiotu głównego powiadamiają indywidualnie uczniów o sposobie pracy i wykorzystywanym komunikatorze, który musi być uzgodniony z rodzicem, albo pełnoletnim uczniem.

5. Zajęcia chóru, zespołów instrumentalnych, orkiestry, big bandu i orkiestry gitarowej są prowadzone online według ustaleń poszczególnych nauczycieli prowadzących dane zajęcia.

6. Obecność uczniów na zajęciach sprawdzana będzie w tradycyjny sposób. Za obecnych uznaje się osoby połączone na komunikatorze. Nieobecność może być usprawiedliwiona przez rodzica albo pełnoletniego ucznia za pomocą poczty dziennika Mobireg lub kontaktu telefonicznego.

7. Ocenianie uczniów odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami zamieszczonymi w Statucie Szkoły, rozdział - Wewnątrzszkolne ocenianie, oraz w §3a (nauczanie zdalne).

8. Jeżeli nauczyciel przebywa na zwolnieniu L-4 wówczas zajęcia są zawieszone.

9. Nauczyciele są zobowiązani do ustalenia czasu dostępności na konsultacje dla rodziców albo pełnoletniego ucznia poza godzinami zajęć dydaktycznych.

10. Wszystkie kontakty z uczniami, rodzicami/opiekunami są dokumentowane za pomocą poczty dziennika elektronicznego.

11. Rodzice proszeni są o wspomaganie uczniów w obsłudze i w odbywaniu lekcji online oraz napisanie poprzez pocztę dziennika elektronicznego zgody na realizację zajęć

w sposób online.

12. Ogłoszenie zostaje zamieszczone na: stronie głównej dziennika elektronicznego, profilu szkoły oraz w poczcie e-mail do rodziców.

13. Opisany powyżej sposób nauczania może być korygowany i zmieniany.

Robert Kozłowski

Dyrektor szkoły

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 2020-2021

W dniach 2 października – 9 października 2020 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Celem wyborów było wyłonienie przedstawicieli Rady Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2020/2021. W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzi 10 osób z największą liczbą głosów.

1. Adrianna Iwanów

2. Marianna Siepetowska

3. Borys Stachańczyk

4. Oliwier Matoga

5. Szymon Sitko

6. Julia Szlachta

7. Oskar Gądek

8. Anna Siepetowska

9. Justyna Desoń

10. Wiktor Berowski

Powyższe osoby proszone są o zgłoszenie się do opiekuna Samorządu Uczniowskiego p. Ewy Grabias w celu ustalenia terminu spotkań.

Wszystkim, którzy weszli w skład Samorządu Uczniowskiego – gratulujemy!

Projekt "Zachowanie dla przyszłych pokoleń świątnickich pieśni i melodii poprzez zakup nowych instrumentów dla Szkoły Muzycznej I st. w Świątnikach Górnych""

sfinansowano ze środków Fundacji ORLEN.